Jdi na obsah Jdi na menu
 


S T A N O V Y

Šachového klubu Union Louny

I.

Název klubu

Šachový klub Union Louny, zkrácený název ŠK Union Louny

II.

Sídlo klubu

Ulice Beneše z Loun čp. 139, 440 01 LOUNY.

III.

Činnost

Hlavní činností klubu je šachová hra, dále pak pořádání turnajů a sezónních soustředění klubu, kulturní a školicí činnost mládeže. Nedílnou součástí je reklamní činnost.

IV.

Členové

Členem klubu se může stát každý občan bez ohledu na jeho státní příslušnost, který bude plnit členské povinnosti. Se souhlasem rodičů se stávají členy mladiství do 18 let.

Povinnosti členů:

a) zaplatit v určeném termínu členský příspěvek

b) podle svých možností podporovat činnost klubu

c) dbát stanov a usnesení výboru klubu

Práva členů:       

a) zúčastnit se členské schůze klubu

b) podávat návrhy, hlasovat, volit a být volen

c) zúčastňovat se akcí pořádaných klubem

Členy klubu přijímá výbor klubu. Členem klubu mohou být i právnické osoby, které budou poskytovat finanční a materiální pomoc.

V.

Orgány klubu

1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze řádných členů. Hlasovací právo má každý člen klubu, plnící řádně povinnosti.

2. Členská schůze:

a) Rozhoduje o zániku šachového klubu, v případě zániku o majetkovém vypořádání,

b) rozhoduje o přijetí a změnách Stanov šachového klubu.

c) Volí tajným nebo veřejným hlasováním výbor klubu – 5 členů, dále pak  revizora účtu.

d) Schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku šachového klubu, schvaluje jeho rozpočet a výši členských příspěvků.

e) Se koná minimálně jednou v roce. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů klubu, výbor klubu nebo jeho předseda, koná se nejpozději do měsíce od doručení takového podnětu,

f) Je usnášeníschopná při přítomnosti 50% řádných členů klubu. V případě, že se do stanovené hodiny konání členské schůze nesejde potřebný počet řádných členů, počká se 15 minut a potom stačí k právoplatnému usnášení přítomnost (jedné) třetiny řádných členů. Nesejde-li se po 15 minutách alespoň jedna třetina řádných členů, členská schůze se rozpustí a nová se svolá do 14 dnů.

3) Výbor klubu navrhne ze svého středu předsedu a tohoto schválí členská schůze.

4) Předseda a výbor klubu budou zvoleni na dobu 1 roku.

VI.

Výbor klubu – kompetence

Výbor klubu:

a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost šachového klubu,

c) připravuje podklady pro členskou schůzi a to zejm. k rozpočtu a hlavním směrům činnosti,

d) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku šachového klubu,

e) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány, s podniky a ostatními organizacemi a fyzickými osobami.

f) Je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných,

g) Se ke svému jednání schází dle potřeby, minimálně 1x za měsíc.

· předseda :

a) zastupuje klub navenek (společně) s 1 členem výboru)

b) svolává členskou schůzi

c) řídí schůze výboru

d) podepisuje všechny písemnosti

· místopředseda

a) v době nepřítomnosti předsedy přebírá jeho kompetence

b) organizuje akce pro mládež

· sekretář

a) vyřizuje písemnou agendu klubu

b) dává zprávy do sdělovacích médií

c) zajišťuje členské průkazy

· organizační pracovník soutěží

a) organizuje přebor klubu

b) napomáhá kapitánům družstev při sestavování soupisky

c) spolupracuje s kapitány družstev při zajišťování sestav pro utkání

· pokladník

a) vede přehled o příjmech a výdajích

b) vede veškerou účetní agendu a účtuje

c) vybírá členské příspěvky

d) předkládá předsedovi k podpisu veškeré příjmové a výdajové doklady, na konci měsíce společně překontrolují pokladní hotovost

e) pro členskou schůzi připravuje zprávu o hospodaření klubu

Na jednání výboru mohou být pozvání dle potřeby další členové klubu (například kapitáni družstev), kteří se zúčastní zasedání bez práva hlasování.

VII.

Revizor účtu

1) Revizoru účtu je nutné zajistit přístup ke všem dokladům.

2) Revizor účtu v případě nesrovnalostí a nejasností okamžitě informuje výbor klubu.

3) O své činnosti podává zprávu členské schůzi.

VIII.

Zásady hospodaření

1) Hospodaření klubu se bude řídit platnými zákony a nařízeními ministerstva financí ČR, výnosy a směrnicemi šachového svazu ČR.

2) Veškeré účetní doklady budou dle předpisů vybaveny a budou přehledně uspořádány až do doby skartace.

3) Zdroje příjmů:

· Členské příspěvky

· Příspěvky sponzorů

· Výtěžek z reklam

· Příspěvky šachového svazu ČR

· Příspěvky ČSTV

· Příspěvky MŠMTV

· Ostatní

IX.

Zastupování

Jménem šachového klubu navenek vystupuje společně předseda šachového klubu či místopředseda s jedním členem výboru.

X.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

V Lounech dne 18.10. 2000